Содержание

Камчыбеков М.П.,1 Мураталиев Н.М.,2
Камчыбеков Ы.П.1
1 Институт сейсмологии НАН КР,
г. Бишкек, Кыргызстан
2 Кыргызский государственный университет строительства,
транспорта и архитектуры, г. Бишкек, Кыргызстан

СЕЙСМИЧЕСКИЙ РИСК ТЕРРИТОРИИ ГОРОДОВ ТОКМОК И БАЛЫКЧЫ, КЫРГЫЗСТАН

Оценка сейсмического риска используется при принятии решений в условиях угроз возникновения чрезвычайных ситуаций, при планировании устойчивого развития территорий городов. Для оперативного и эффективного реагирования в случае возникновения сильного землетрясения важны как оценки физических потерь по зданиям и сооружениям, так и ожидаемые социальные потери. При долговременном планировании развития урбанизированных территорий приоритетными являются оценки экономических потерь. В данной работе рассматриваются оценки сейсмического риска территории городов Токмок и Балыкчы.

КЫРГЫЗСТАНДЫН ТОКМОК ЖАНА БАЛЫКЧЫ ШААРЛАРЫНЫН АЙМАГЫНДА СЕЙСМИКАЛЫК ТОБОКЕЛДИК

Сейсмикалык тобокелдикти баалоо өзгөчө кырдаалдар пайда болгон учурда чечимдерди кабыл алууда, шаар аймактарын туруктуу өнүктүрүүнү пландаштырууда колдонулат. Күчтүү жер титирөө болгон учурда тез жана эффективдүү чара көрүү үчүн имараттардын жана курулмалардын физикалык жоготууларына, күтүлгөн социалдык жоготууларына да баа берүү маанилүү. Урбанизацияланган аймактардын узак мөөнөттөгү өнүгүүсүн пландаштырууда экономикалык жоготууларды баалоо маанилүү болуп саналат. Бул жумушта Токмок жана Балыкчы шаарларынын аймактарынын сейсмикалык тобокелдиги каралат.

SEISMIC RISK OF THE TERRITORY OF THE TOKMOK AND BALYKCHY CITIES, KYRGYZSTAN

Seismic risk assessment is used in decision-making under the threat of emergencies, in planning the sustainable development of urban areas. For prompt and effective response in the case of a strong earthquake, both estimates of physical losses for buildings and structures and also expected social losses are important. In long-term planning of the development of urbanized territories, the priority is the assessment of economic losses. This paper considers the seismic risk of the territory of the Tokmok and Balykchy cities.