Содержание

Рахмединов Э.Э., Байкулов С.К., Тилек кызы Гулкайыр, Фортуна А.Б.
Институт сейсмологии НАН КР,
г. Бишкек, Кыргызстан

ВПАДИНЫ 40-ОЙ ПАРАЛЛЕЛИ СЕВЕРНОЙ ШИРОТЫ БАТКЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

В статье приведены данные по впадинам «40-ой параллели» Баткенской области: геологическое и тектоническое строении, сейсмичность. 

БАТКЕН ОБЛУСУНУН 40-ЫНЧЫ ТҮНДҮК КЕҢДИГИНДЕГИ ПАРАЛЛЕЛИНИН ОЙДУҢДАРЫ

Төмөнкү макалада Баткен облусунун «40-ынчы түндүк кеңдигиндеги параллелинин» ойдуңдарынын геологиялык жана тектоникалык түзүлүшү, сейсмикалуулугу көрсөтүлгөн.

DEPRESSIONS OF THE 40TH PARALLEL OF THE NORTHERN LATITUDE OF BATKEN REGION

The article presents data on the depressions of the «40th parallel» of the Batken region: geological and tectonic structure, seismicity.