Содержание

Абдрахматов К.Е.1,Камчыбеков М.П.1,2,
Камчыбеков Ы.П.1, Мураталиев Н.М.2, Рахмединов Э.1

1Институт сейсмологии НАН КР, г. Бишкек, Кыргызстан
2КГТУ им. И. Раззакова, г. Бишкек, Кыргызстан

ПОЛОЖЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНО-НАРЫНСКОГО РАЗЛОМА В ПРЕДЕЛАХ ТЕРРИТОРИИ Г. НАРЫН И ШИРИНА ЗОНЫ ЕГО ВЛИЯНИЯ

В работе приведены результаты детальных геолого-геофизических исследований, проведённых в зоне Центрально-Нарынского разлома. В данном исследовании рассмотрены инженерно-геологические аспекты проблемы, а именно – возможная ширина зоны вдоль разлома, запрещённую для строительства. Этот параметр имеет решающее значение для размещения объектов строительства, так как именно возникновение разрывных поверхностных нарушений может привести к непосредственному разрушению зданий и сооружений.

НАРЫН ШААРЫНЫН АЙМАГЫНДАГЫ БОРБОРДУК НАРЫН ФРАКТЫНЫН ЖАЙЫ ЖАНА ТААСИР АЛУУ ЗОНАСЫНЫН ТУУРАСЫ

Бул макалада Борбордук Нарын жаракасынын зонасында жүргүзүлгөн деталдуу геологиялык жана геофизикалык изилдөөлөрдүн натыйжалары берилген. Бул изилдөөдө маселенин инженердик-геологиялык аспектилери, тактап айтканда, курулушка тыюу салынган жараканын узатасы менен зонанын болжолдуу кенендиги каралат. Бул параметр курулуш объектилерин жайгаштыруу үчүн абдан маанилүү болуп саналат, анткени ал жер бетинин үстүнкү катмарынын бузулушунун пайда болушу түздөн-түз имараттардын жана курулмалардын бузулушуна алып келиши мүмкүн.

POSITION OF THE CENTRAL NARYN FAULT WITHIN THE TERRITORY OF THE NARYN CITY AND THE WIDTH OF ITS INFLUENCE ZONE

The paper presents the results of detailed geological and geophysical studies carried out in Central Naryn Fault zone. In this study, the engineering-geological aspects of the problem are considered, namely, the possible width of zone along the fault, which is prohibited for construction. This parameter is crucial for the placement of construction objects. Since it is the occurrence of discontinuous surface disturbances that can lead to the direct destruction of buildings and structures.