Содержание

Абдыраева Б.С., Малдыбаева М.Б., Сабирова Г.А.
Институт сейсмологии НАН КР, г. Бишкек, Кыргызстан

МЕХАНИЗМ ОЧАГА ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 6 НОЯБРЯ 2020 ГОДА (KR=12.4) НА ТЕРРИТОРИИ БАТКЕНСKОЙ ОБЛАСТИ.

В статье представлены результаты изучения механизма очага (МО) землетрясений 6 ноября 2020 года с энергетическим классом KR=12.4, произошедших на территории Баткенской области. Представлено решение механизм очага. Деформация подвижек в очагах характеризуется надвиговым типом.

БАТКЕН ОБЛУСУНУН АЙМАГЫНДА 2020 ЖЫЛДЫН 6 НОЯБРДА БОЛГОН ЖЕР ТИТИРӨӨНҮН (KR=12.4) ОЧОГУНУН МЕХАНИЗМИ

Макалада Баткен облусунун аймагында 2020 жылдын 6 ноябрда энергетикалык классы KR=12.4 болгон жер титирөөнүн очогунун механизмин изилдөөнүн жыйынтыктары келтирилген. Очоктун механизми иштелип аныкталган. Очоктордогу кыймылдардын деформациясы өсүү (өйдө көтөрүлүү) түрү менен мүнөздөлөт.

THE MECHANISM OF THE EARTHQUAKE ON NOVEMBER 6, 2020 (KR=12.4) ON THE TERRITORY OF THE BATKEN REGION

The article presents the results of study the mechanism of the earthquake source on November 6, 2020 with an energy class KR=12.4, which occurred on the territory of the Batken region. The solution of the hearth mechanism is presented. The deformation of the movements in the hearth is characterized by the thrust type.