Содержание

Тилек кызы Гулкайыр, Рахмединов Э.Э.
Институт сейсмологии НАН КР, г. Бишкек, Кыргызстан

МЕЗОЗОЙСКО-КАЙНОЗОЙСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ АЛАЙСКОЙ ВПАДИНЫ И ЕЁ ГОРНОГО ОБРАМЛЕНИЯ (ЮГО-ЗАПАДНЫЙ КЫРГЫЗСТАН)

В статье приведены данные по мезозойско-кайнозойским отложениям Алайского региона: стратификация, содержащиеся остатки палеофауны и палеофлоры.

АЛАЙ ОЙДУҢУНУН ЖАНА АНЫН ТОО КЫРКАЛАРЫНЫН МЕЗОЗОЙ ЖАНА КАЙНОЗОЙ КАТМАРЛАРЫ. (ТҮШТҮК-БАТЫШ КЫРГЫЗСТАН)

Макалада Алай чөлкөмүнүн мезозой-кайнозой катмарлары боюнча маалыматтар берилген: стратификация, палеофауна жана палеофлоранын калдыктары камтылган.

MESOZOIC-CENOZOIC SEDIMENTS OF THE ALAY DEPRESSION AND HER MOUNTAIN FRAME (SOUTHWESTERN KYRGYZSTAN)

The article presents data on Mesozoic-Cenozoic sediments of the Alay region: stratification, contained remains of paleofauna and paleoflora.